NB: Esport Crew kan nårsomhelst mellom kampene kreve admin tilgang til PC og hardware for å se etter cheats. Dette inkluderer ting eieren må låse opp. Nektes samtykke til dette kan laget kastes ut av turneringen. Det trenger ikke foreligge mistanke om cheat for en slik undersøkelse. ( vil blir gjort på mistanke og at random )

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

1-1.Virkeområde

Dette reglement gjelder alle kamper og konkurranser innenfor spillet Counter-Strike: Global Offensive som organiseres av GO:Camp.

1-2. Definisjoner

 1. Med periode menes del av kamp som i forbindelse med serie eller turneringsspill med parametere listet i pkt. 3-3. En periode spilles til det kåres en vinner gjennom flere metoder, og her gjelder de kriterier som ble oppnådd først:
  • Et lag vinner 16 runder
  • Alle rundene fullføres
  • Et lag gir / trekker seg
 2. Med kamp menes et bestemt antall perioder som tilsammen utgjør én kamp, En kamp avsluttes når en av lagene har oppnådd seier i majoriteten av kampene der det er spesifisert et oddetall mengde perioder. Der lagene spiller et bestemt antall perioder regnes kampen for avsluttet når alle periodene er ferdigspilt.

Kapittel 2. Før kampen, kampforberedelser

2-1. Bestemmelser ved offline arrangement

 1. Lag plikter seg til å møte i god tid før oppsatt kamp. Se utfyllende informasjon og retningslinjer rundt oppmøte ved offline arrangement i Kampreglement kapittel 11.
 2. Spillere vil få designert en tidsperiode hvor de skal få tid til å gjøre forberedelser rundt oppsett, kalibrering av utstyr, testing av utstyr og innstillinger, samt oppvarming. Lag vil få beskjed om og mer informasjon om dette i god tid i forveien.
 3. Skulle spiller eller lag oppleve teknisk feil ved enten utstyr, programvare, eller oppsett bes spiller eller laget ta direkte kontakt med administrator for kampen gjerne på Discord.
 4. GO:Camp gjennom tilknyttet personell eller administrator vil være behjelpelig med å løse problemer som spillere og lag måtte støte underveis i forberedelsene.
 5. Det forventes at spillere og lag skal finne ut av problemer som berører oppsett, programvare, innstillinger, og annet i den designerte forberedelsesperioden. En administrator kan velge å utsette kampstart der dette er nødvendig og gyldig grunn foreligger.

2-2. Felles bestemmelser for online –og offline arrangement

 1. Det forventes at spillere er klare til kamp senest 10 minutter før oppsatt kamp start.
 2. Oppvarming kan foregå frem til senest 10 minutter før kampstart.
 3. Spillere skal senest 10 minutter før kampstart bekrefte ovenfor administrator at de er klare.
 4. Spillere skal senest 10 minutter før kampstart befinne seg inne på spilltjeneren hvor den respektive kampen skal spilles.
 5. Lag skal benytte discord kommunikasjon. https://discord.gg/T6g3Zu

Kapittel 3. Kampavvikling

3-1. Klientinnstillinger

 1. All bruk av scripts er forbudt med unntak av buy, toggle & demo scripts. «Jumpthrow» scripts er også tillatt, og faller ikke inn under forbudet. Under følger noen eksempler på scripts som er forbudt:
  • Stop shoot scripts [Use or AWP scripts]
  • Center view scripts
  • Turn scripts [180° or similar]
  • No recoil scripts
  • Burst fire scripts
  • Rate changers (Lag scripts)
  • FPS scripts
  • Anti flash scripts or binding (snd_* bindings)
  • Bunnyjump scripts
  • -Stop sound scripts
 2. Kommandoer og parametere som ikke er tillat
  • Følgende kommandoer er forbudt:
   • mat_hdr_enabled
  • Følgende startparametere er forbudt:
   • +mat_hdr_enabled 0/1
   • +mat_hdr_level 0/1/2
  • Alle In-Game overlays – inklusive de med opprinnelse i selve spillet – er forbudt, med unntak av følgende:
   • cl_showpos 1
   • cl_showfps 1
   • net_graph 0/1 (det er ikke lov å utnytte net_graph-kommandoen på en slik måte at den hjelper spiller med sikting o.l.)

3-2. Spilltjenerinnstillinger

 1. Kun 121gamon sine servere for GO:Camp er lovlig spilltjener.

3-3. Kampformat

 1. I seriespill spilles kamper á 2 perioder.
 2. I turneringspill vil kampformatet bestå av et oddetall perioder som spilles til et lag har oppnådd majoritet i antall periodeseire som beskrevet i pkt. 1-2 (2). Antallet kan variere for den enkelte turnering, samt spesifikke runder i turnering, men kan for eksempel være best av 1, best av 3, eller best av 5 osv.
 3. En periode regnes som ferdigspilt når det er blitt spilt 15 runder (MR15).
 4. Hvis ikke annet er kommunisert, benytter Gamer.no Valve’s «Active Duty» kart. Disse er følgende:
 • Dust 2
 • Inferno
 • Train
 • Mirage
 • Cache
 • Nuke
 • Overpass

3-4. Oppsett og start

 1. Alle 10 spillere skal være på spilltjeneren og klare før en periode kan startes. Her følges tidsfrister spesifisert i pkt. 2-2.
 2. Krav om opptak. Alle spillere skal ta opp demo av kampen fra eget perspektiv (POV) og lagre den i minst seks måneder etter kampslutt. Demofilene skal lastes opp på kampsiden så fort som mulig etter kampen er over.
 3. Det skal tas skjermbilde av statusskjermen mens alle spillerne er tilkoblet tjeneren. Dette bildet skal vise steam-ID-en til spillerne og skal lastes opp på kamspiden.

3-5. Sidevalg, knivrunden

 1. Sidevalg blir avgjort ved en knivrunde. Her bestemmer vinneren av knivrunden hvilken side laget skal starte på.

3-6. Feil ved spilltjener

 1. Skulle det oppstå en feil ved spilltjener som er til hinder for kampens videre forløp, og dette finner sted før det har blitt fullført tre runder av perioden skal perioden re-startes. Oppstår overnevnte feil etter at tre runder er fullført, skal lagkapteinene ta kontakt med administrator.

3-7. Frakobling av spiller

 1. En kamp re-startes kun dersom en spiller blir frakoblet fra spilltjeneren før første «Kill» i første runde av perioden. Etter dette tidspunktet skal kampen pauses ved rundeslutt av den perioden hvor frakoblingen fant sted. Se pausereglene i pkt. 3-9.
  Lagene skal vente minst 15 minutter i påvente at spiller eller innbytter er tilbake på spilltjeneren. Når 15 minutter er passert, kan lagene gjenoppta perioden. Laget som mistet en spiller må fullføre kampen med én spiller mindre hvis laget ikke kan erstatte den frakoblede spilleren med en annen spillerberettiget spiller.

3-8. Spillerbytter

 1. Spillerbytter kan foregå gjennom hele kampen. Pausefunksjonen kan benyttes i denne anledning, så fremt mostander har blitt informert om dette på forhånd. Pausen skal ikke overstige 5 minutter i varighet.

3-9. Pausefunksjonen

 1.  Pausen skal benyttes i påfølgende runde i tidsrommet som kalles «freezetime». Ved pause skal laget eller spiller oppgi årsak. Der hvor det ikke foreligger noen årsak, kan kampen gjenopptas. Pauser uten gyldig årsak vil straffes med advarsel.
  1. Spillere og lag kan pause kampen der problemer oppstår som gjør det umulig for lag eller spiller å fortsette kampen. Dersom problemet er lokalt hos spilleren og ikke lar seg løse innen rimelig tid, må laget finne en innbytter eller fortsette kampen uten å ha løst problemet.
  2. Lagene har lov til å ta én (1) taktisk pause per kart. Pausens varighet skal ikke overstige 60( 180 i finaler ) sekunder.

3-10. Overtid

 1. Overtid spilles med maks runder 3 (MR3).
  Instillinger for overtid er som følger:

  • mp_maxrounds 6
  • mp_startmoney 10000

3-11. Trener

 1. Det er tillat med bruk av trener under kontrollerte forhold. Dvs trener kan kun kommunisere med laget når pausefunksjonen er aktivert så lenge kampene pågår. Mellom rundene kan også lagene kommunisere med trener.

Kapittel 4. Spilleregler

4-1. Bugs, handlinger som ikke er tillat

 1. Bomben skal plantes slik at den er synlig. Det er ikke tillatt å booste ved planting eller bugplante.
 2. Det er ikke tillatt på noe som helst måte å utnytte bugs, så man får en fordel ovenfor andre spillere. Utnytter man bugs, kan dette risikere i en diskvalifikasjon ifra turneringen.
 3. Alle spillere skal oppføre seg på en ordentlig måte. Dette gjelder ved spamming i ingame chat o.l. Det er bare lagkapteiner som får lov til å skrive i ingamechat under hele kampen (unntak er ord som GLHF, GH, GG ol.)
 4. Boosting av spillere er lov, så lenge man ikke benytter seg av bugs ved boosten (Se over kanter o.l) Det er ikke lov med granat boost av spillere. Boosting vil ikke være tillatt der det er tre (3) eller flere spillere inkludert i boosten/»tårnet».

4-2. Tilkjenning av seier i kamp

 1. GOCamp reserverer seg retten til å tilkjenne et lag seier til tross for at en administrator har vedtatt omstart av perioden der GOCamp finner det nødvendig. Tilkjenning av seier vil kun skje der det med liten tvil kan stadfestes at et lag ikke kan unngå tap. Følgende kriterier vil bli brukt i en slik evaluering:
  • Ved at kampforløpet fullføres i tråd med pkt. 3-2. Lag med flest poeng der hvor uavgjort ikke er mulig vil tilkjennes seier.
  • Hvor lag trekker seg, vil motstanderlag tilkjennes seier. Jmf. Kampreglement pkt.

4-3. Etter perioden

 1. Administrator skal bekrefte resultat av respektive periode og/eller kamp.
 2. Det gis min 15 minutter pause mellom perioder i en seriekamper.
 3. Det gis min 5 minutter pause mellom perioder i turneringssammenheng. Dette er uavhengig av hvor mange kamper perioden består av. F.eks: Best av 1, best av 3 osv.

4-4. Etter kampen

 1. Good sportmanshop gjelder alltid før under og etter kampen